De Fryske Marren

De Fryske Marren
, 8461 - 8544, 8556 -8
Joure